DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES IR JOS VYKDYMO.

Atsakovas – Klientas (rekonstruojamo pastato inžinerinių sistemų įrengimo rangovas).

Ieškovas – Kliento pasamdytas subrangovas.

 

Bylos esmė:

Pagal statybos rangos sutartį subrangovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais parengti techninį projektą, pateikti medžiagas ir įrangą bei atlikti užsakovo rekonstruojamo pastato šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, saulės kolektoriaus, automatikos ir kompiuterizuoto valdymo, katilinės, vandentiekio ir nuotekų sistemų montavimo darbus. Klientas (rangovas) įsipareigojo priimti kokybiškai atliktą ir suderintą su atitinkamomis institucijomis techninį projektą ir montavimo darbus, laiku ir tinkamai atsiskaityti pagal sutartį.  

Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atliko priėmimo – perdavimo aktuose įvardintus darbus, kad likę darbai nebuvo atlikti dėl jų laikino žodinio sustabdymo ir dėl vėlesnio sutarties nutraukimo dėl atsakovo (Kliento) kaltės – dalinio neatsiskaitymo. Nurodė, kad priėmimo – perdavimo akto pasirašymas be trūkumų atėmė iš Kliento teisę į vėlesnes pretenzijas dėl nepaslėptų trūkumų. Ieškovas reikalavo priteisti minėtą nepriemoką, Kliento sulaikytą iki galutinio darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo sutartinę dalį mokėtinos sumos, delspinigius.

Klientas (atsakovas) pareiškė priešieškinį ir nurodė:

–        kad sutarties nuostata „priėmimo – perdavimo aktas nepanaikina rangovo teisės reikšti pretenziją subrangovui dėl vėliau paaiškėjusių kiekio ar kokybės trūkumų“ reiškia sutarties išlygą dėl teisės reikšti CK 6.662 str. 2 d. tvarka vėlesnes pretenzijas, nepaisant pasirašytų darbų priėmimo – perdavimo aktų, dėl bet kokių (ne tik paslėptų, bet ir akivaizdžių) subrangovo darbo rezultato trūkumų. Pateikė rašytinius įrodymus ir teismo eksperto išvadą, kad subrangovas priėmimo – perdavimo aktu perdavė Klientui techniškai tinkamą pradėti darbus, tačiau akivaizdžiai neatitinkantį teisės aktų reikalavimų techninį projektą (nesuderintą su privalomomis institucijomis, akivaizdžiai neužbaigtą, nedetalizuotą darbo projektu ar išpildomaisiais brėžiniais). Techninio projekto akivaizdūs trūkumai buvo iš dalies pašalinti po Kliento vėlesnių pretenzijų. Taigi, šalys veikė tarpusavio pasitikėjimu ir vienodai traktavo minėtą sutarties išlygą kaip Kliento teisę į vėlesnes pretenzijas dėl darbo rezultato paslėptų ir akivaizdžių trūkumų. Pagal sutartį, subrangovas negalėjo stabdyti darbų be Kliento rašytinio nurodymo. Sutartis buvo nutraukta dėl subrangovo kaltės – atsisakymo ištaisyti techninio projekto ir montavimo darbų trūkumus. Klientas turėjo teisę reikšti pretenzijas ir atskaityti iš mokėtinos subrangovui sumos techninio projekto ir montavimo darbų trūkumų kainą, o laikinai sulaikytą pagal sutartį jos įvykdymo užtikrinimo sumą grąžinti po atskaitymo iš jos trūkumų pašalinimo ieškovo ir kito subrangovo jėgomis kainų skirtumą;

–        kad, pagal sutarties nuostatas, subrangovas (ieškovas) įsipareigojo perduoti Klientui pusę subrangovo turėto sutaupymo vykdant sutartį (t.y. sąmatoje, priėmimo – perdavimo aktuose nurodytų darbų / medžiagų pirkimo kainos ir jų faktinių subrangovo pirkimo kainų skirtumo). Klientas paskaičiavo subrangovo sutaupymą pagal teismo išreikalautus iš subrangovo pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus, vėliau skaičiavimai buvo patikslinti teismo eksperto išvadoje;

–        kad iš subrangovo turėjo būti priteistos sutartyje nurodytos baudos (netesybos) už netinkamą sutarties vykdymą (už nedalyvavimą gamybinėse pasitarimuose, už vėlavimą pateikti techninį projektą ir užbaigti montavimo darbus).

 

Teismų sprendimas ir išaiškinimai:

Byla buvo nagrinėjama dvejų (pirmosios ir apeliacinės) instancijų teismuose. Galutinis teismų sprendimas buvo palankus Klientui, kadangi, atlikus teismų dalinai patenkintų priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, iš Kliento buvo priteista vos 1 800 litų, ir jam neteko mokėti subrangovo reikalautos kelių dešimčių tūkstančių litų dydžio nepriemokos (skolos) už atliktus darbus.

Teismai, remdamiesi liudytojų parodymais, konstatavo darbų objekte sustabdymą užsakovo žodiniu pageidavimu. Teismai pasisakė, kad subrangovas dėl to teisėtai sustabdė darbus be privalomo pagal sutartį Kliento rašytinio nurodymo ir teisėtai, nepaisydamas Kliento rašytinių raginimų bei užtikrintų prieigos ir darbų fronto, atsisakė šalinti atliktų darbų trūkumus.

Nepaisant sutartyje įtvirtintos išlygos, teismai nepripažino Kliento teisės į vėlesnius reikalavimus subrangovui dėl priėmimo – perdavimo aktuose neužfiksuotų darbų akivaizdžių trūkumų šalinimo. Be to konstatavo, kad subrangovas parengė techninį projektą tinkamai, nes „priešingu atveju rangovas ir užsakovas negalėtų priimti montavimo darbų“. Tačiau teismai perpus sumažino už šį „tinkamai parengtą“ techninį projektą mokėtiną subrangovui sutartinę pinigų sumą dėl to, kad subrangovas paruošė ir perdavė ne visą būtiną techninio projekto, išpildomąją ir kitą susijusią dokumentaciją.

Teismai pripažino, kad sutartis buvo nutraukta dėl Kliento (atsakovo) kaltės, tačiau priteisė iš subrangovo (ieškovo) Kliento naudai netesybas už netinkamą sutarties vykdymą.

Neturiu įgalinimų ir neketinu komentuoti šios teismų sprendimų dalies ir motyvacijos, ypač, kad sprendimas buvo iš esmės palankus būtent mano Klientui: teismų nustatytos ir priteistos iš subrangovo pusės sutaupymo vykdant sutartį sumos pilnai pakako „neutralizuoti“ jo pareikšto ieškinio reikalavimus.